விருந்தினர்
Слова, последняя огласовка которых при остановке меняется на сукун . Часть 2

Если нужно остановиться на слове, последняя буква которого огласована одной из трех огласовок или имеет танвин дамм или кяср, а предпоследняя буква является буквой мадда, то необходимо поменять огласовку или танвин последней буквы на сукун, а также удлинить предпоследнюю букву мадда на 2, 4 или 6 огласовок по выбору.

Например, в словах:

نَسۡتَعِينُ يُؤۡمِنُونَ تُكَذِّبَانِ عَلِيمٌ كَرِيمٍ

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.