விருந்தினர்
Слова, последняя огласовка которых при остановке меняется на сукун . Часть 3

Продолжаем изучать слова, окончание которых при остановке изменяется на сукун.

К ним относятся также слова, на конце которых стоит маленькая буква و мадда или маленькая буква ي мадда.

Например, как в словах:

طَعَامِهِۦٓ

مَالُهُۥ

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.