விருந்தினர்
Слова, окончания которых при остановке изменяется на букву Алиф мадда

На этом уроке вы узнаете о втором правиле остановки, которое гласит: Окончания слов, над последней буквой которых стоит танвин фатх, при остановке изменяются на мадд с алиф. Например:

أَفۡوَاجًا

دُعَآءً

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.