விருந்தினர்
Слова, окончания которых при остановке изменяются на букву ه с сукуном

Если слово оканчивается на букву ة то при остановке необходимо заменить ее на букву ه с сукуном.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.