விருந்தினர்
Остановка и "мадд лин"

На этом уроке мы поговорим о словах, окончание которых при остановке меняется на сукун, а предпоследняя буква слова و или ي с сукуном, которой предшествует буква с фатхой. В таких словах при остановке помимо сукуна на конце необходимо также сделать удлинение на букве و или ي с сукуном на 2-4 или 6 огласовок.

Например,

ٱلۡبَيۡتِ или خَوۡفٍ

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.