விருந்தினர்
Обязательное удлинение. Его признаки и длительность.

Обязательное удлинение вы можете узнать по следующим признакам: буква мадда, над которой стоит волнистая линия, а после нее буква с шаддой.

Как в словах:

ٱلضَّآلِّينَ и ٱلطَّآمَّةُ

Длительность обязательного мадда составляет шесть огласовок.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.