விருந்தினர்
Понятие исти'азы, ее правильное произношение.

На этом уроке вы узнаете:

  • что такое исти'аза, для чего её нужно произносить;
  • когда исти’азу предпочтительно говорить вслух а когда про себя
  • правило относительно обязательности или желательности исти’азы
  • нужно ли снова повторять исти’азу, если чтец прервал своё чтение, а потом продолжил
  • правильное произношение исти’азы

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.