விருந்தினர்
Что я буду знать и уметь после завершения раздела "Арабский алфавит"?

После завершения изучения раздела "Арабский алфавит" вы сможете:

  • узнавать буквы алфавита и произносить их;

  • писать буквы алфавита;

  • сопоставлять букву и её название;

  • распознавать некоторые буквы схожие в произношении;

  • распознавать некоторые буквы схожие в написании;

  • распознавать некоторые качества букв;

  • различать межзубные и свистящие буквы;

  • узнавать твёрдые и мягкие буквы;

Все права защищены. Методические материалы по курсу «Таджвид для начинающих» HolyQuranAcademy©

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.