விருந்தினர்
Какие задания выполнить?
  • посмотреть видеоуроки;
  • выучить шпаргалки;
  • прописать прописи;
  • выполнить письменные задания;
  • написать диктанты;
  • слушать аудио, повторять;
  • выполнить тесты;
  • посмотреть дополнительный материал;
  • выполнить мастер-тест;

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.