விருந்தினர்
Закрепление темы: Обстоятельство причины или цели (الْمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ)

Закрепление темы: Обстоятельство причины или цели (الْمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ)

This feature is only available to the authorized users of the system. Please login or register to get access to all features of the Quran Academy.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.