விருந்தினர்
Предлог لا общего («родового») отрицания لا النَّافِيَةُ للجِنْسِ

На этом уроке вы познакомитесь с предлогом لَا общего "родового" отрицания

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.