விருந்தினர்
Old design
New design
The lessons of sheikh Ayman Suwayd

A course of lectures on tajweed by sheykh Aiman Sooweidi

11
Уроков
3
Часа обучения
+120
Очков
+1
Бейдж
0%

Introduction to tajwid

Introduction to tajwid

0%

The rules of tajwid

The rules of tajwid

0%

Intermission signs

Intermission signs

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.