விருந்தினர்
Определение термина «Идгам». Буквы Идгама и его виды

"Идгам" - это ассимиляция (слияние) буквы с сукуном в последующую огласованную букву, так, что они становятся одной удвоенной буквой, подобно второй. Произносятся они слитно с одного места артикуляции. К буквам "Идгама" относятся шесть букв, образующих слово يرملون «Идгам» бывает двух видов: 1) «Идгам с гунной». К данной группе относятся четыре буквы из шести: ينمو. 2) «Идгам без гунны». С буквами ل ر.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.