விருந்தினர்
Исключение, касающееся "Идгама с гунной"

Обязательным условием правила идгам является то, что буква «нун» должна быть на конце первого слова, а буквы «идгама» в начале следующего слова.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.