விருந்தினர்
Идгам Наакыс

Признак неполной ассимиляции букв , как например, ط и ت , - это отсутствие каких либо знаков над первой буквой и отсутствие шадды над второй. Это похоже на обозначение правила Ихфа.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.