விருந்தினர்
Идгам Мутамасиляйн

При встрече двух одинаковых букв, первая из которых с сукуном, ассимиляция первой во вторую является обязательной. . Если же первая буква является буквой мадда, то следует читать ясно и чётко, делая изхар.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.