விருந்தினர்
Признаки "Икляба" в мусхафе

Признаком того, что ن с сукуном находится в положении «Икляб", является наличие маленькой م вместо сукуна над ن. В Коране признаком танвина в положении «Икляб» является наличие маленькой م вместо второй огласовки.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.