விருந்தினர்
சூரா
சூரா
10
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 10, ஸூரத்து யூனுஸ் (நபி)
10:36
And not
And not
follow
follow
most of them
most of them
except
except
assumption.
assumption.
Indeed,
Indeed,
the assumption
the assumption
(does) not
(does) not
avail
avail
against
against
the truth
the truth
anything.
anything.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
(is) All-Knower
(is) All-Knower
of what
of what
they do.
they do.