விருந்தினர்
சூரா
சூரா
10
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 10, ஸூரத்து யூனுஸ் (நபி)
10:65
And (let) not
And (let) not
grieve you
grieve you
their speech.
their speech.
Indeed,
Indeed,
the honor
the honor
(belongs) to Allah
(belongs) to Allah
all.
all.
He
He
(is) the All-Hearer,
(is) the All-Hearer,
the All-Knower.
the All-Knower.