விருந்தினர்
சூரா
சூரா
10
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 10, ஸூரத்து யூனுஸ் (நபி)
10:78
They said,
They said,
"Have you come to us
"Have you come to us
to turn us away
to turn us away
from that
from that
we found
we found
on it
on it
our forefathers,
our forefathers,
and you two (may) have
and you two (may) have
and you two (may) have
and you two (may) have
the greatness
the greatness
in
in
the land?
the land?
And we (are) not
And we (are) not
And we (are) not
And we (are) not
(in) you two
(in) you two
believers."
believers."