விருந்தினர்
சூரா
சூரா
11
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 11, ஸூரத்து ஹூது (ஸூரத்து ஹூது)
11:54
Not
Not
we say,
we say,
except (that),
except (that),
have seized you
have seized you
some
some
(of) our gods
(of) our gods
with evil."
with evil."
He said,
He said,
"Indeed, I
"Indeed, I
[I] call Allah to witness
[I] call Allah to witness
[I] call Allah to witness
[I] call Allah to witness
and (you) bear witness
and (you) bear witness
that I am
that I am
innocent
innocent
of what
of what
you associate,
you associate,