விருந்தினர்
சூரா
சூரா
11
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 11, ஸூரத்து ஹூது (ஸூரத்து ஹூது)
11:68
As if
As if
not
not
they (had) prospered
they (had) prospered
therein.
therein.
No doubt,
No doubt,
indeed,
indeed,
Thamud
Thamud
disbelieved
disbelieved
(in) their Lord,
(in) their Lord,
so
so
away
away
with Thamud.
with Thamud.