விருந்தினர்
சூரா
சூரா
12
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 12, ஸூரத்து யூஸுஃப் (ஸூரத்து யூஸுஃப்)
12:108
Say,
Say,
"This
"This
(is) my way;
(is) my way;
I invite
I invite
to
to
Allah,
Allah,
with
with
insight,
insight,
I
I
and whoever
and whoever
follows me.
follows me.
And Glory be
And Glory be
(to) Allah
(to) Allah
and not
and not
I am
I am
of
of
the polytheists."
the polytheists."