விருந்தினர்
சூரா
சூரா
12
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 12, ஸூரத்து யூஸுஃப் (ஸூரத்து யூஸுஃப்)
12:43
And said
And said
the king,
the king,
"Indeed, I
"Indeed, I
[I] have seen
[I] have seen
seven
seven
cows
cows
fat,
fat,
eating them
eating them
seven
seven
lean ones,
lean ones,
and seven
and seven
ears (of corn)
ears (of corn)
green,
green,
and others
and others
dry.
dry.
O
O
chiefs!
chiefs!
Explain to me
Explain to me
about
about
my vision
my vision
if
if
you can
you can
of visions
of visions
interpret."
interpret."