விருந்தினர்
சூரா
சூரா
12
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 12, ஸூரத்து யூஸுஃப் (ஸூரத்து யூஸுஃப்)
12:5
He said,
He said,
"O my son!
"O my son!
(Do) not
(Do) not
relate
relate
your vision
your vision
to
to
your brothers
your brothers
lest they plan
lest they plan
against you
against you
a plot.
a plot.
Indeed,
Indeed,
the Shaitaan
the Shaitaan
(is) to man
(is) to man
an enemy
an enemy
open.
open.