விருந்தினர்
சூரா
சூரா
12
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 12, ஸூரத்து யூஸுஃப் (ஸூரத்து யூஸுஃப்)
12:69
And when
And when
they entered
they entered
upon
upon
Yusuf,
Yusuf,
he took
he took
to himself
to himself
his brother.
his brother.
He said,
He said,
"Indeed, I
"Indeed, I
[I] am
[I] am
your brother
your brother
so (do) not
so (do) not
grieve
grieve
for what
for what
they used (to)
they used (to)
do."
do."