விருந்தினர்
சூரா
சூரா
12
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 12, ஸூரத்து யூஸுஃப் (ஸூரத்து யூஸுஃப்)
12:78
They said,
They said,
"O
"O
Aziz!
Aziz!
Indeed,
Indeed,
he has
he has
a father
a father
old
old
[great],
[great],
so take
so take
one of us
one of us
(in) his place.
(in) his place.
Indeed, we
Indeed, we
[we] see you
[we] see you
of
of
the good-doers."
the good-doers."