விருந்தினர்
சூரா
சூரா
13
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 13, ஸூரத்துர் ரஃது (இடி)
13:8
Allah
Allah
knows
knows
what
what
carries
carries
every
every
female,
female,
and what
and what
fall short
fall short
the womb,
the womb,
and what
and what
they exceed.
they exceed.
And every
And every
thing
thing
with Him
with Him
(is) in due proportion.
(is) in due proportion.