விருந்தினர்
சூரா
சூரா
14
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 14, ஸூரத்து இப்ராஹீம் (ஸூரத்து இப்ராஹீம்)
14:38
Our Lord!
Our Lord!
Indeed, You
Indeed, You
You know
You know
what
what
we conceal
we conceal
and what
and what
we proclaim.
we proclaim.
And not
And not
(is) hidden
(is) hidden
from
from
Allah
Allah
any
any
thing
thing
in
in
the earth
the earth
and not
and not
in
in
the heaven.
the heaven.