விருந்தினர்
சூரா
சூரா
16
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 16, ஸூரத்துந் நஹ்ல் (தேனி)
16:107
That (is)
That (is)
because
because
they preferred
they preferred
the life
the life
(of) the world
(of) the world
over
over
the Hereafter
the Hereafter
and that
and that
Allah
Allah
(does) not
(does) not
guide
guide
the people
the people
the disbelievers.
the disbelievers.