விருந்தினர்
சூரா
சூரா
16
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 16, ஸூரத்துந் நஹ்ல் (தேனி)
16:43
And not
And not
We sent
We sent
before you
before you
before you
before you
except
except
men,
men,
We revealed
We revealed
to them,
to them,
so ask
so ask
(the) people
(the) people
(of) the Reminder
(of) the Reminder
if
if
you
you
(do) not
(do) not
know.
know.