விருந்தினர்
சூரா
சூரா
17
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 17, பனீ இஸ்ராயீல் (இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்)
17:19
And whoever
And whoever
desires
desires
the Hereafter
the Hereafter
and exerts
and exerts
for it
for it
the effort,
the effort,
while he
while he
(is) a believer,
(is) a believer,
then those
then those
[are]
[are]
their effort,
their effort,
(is) appreciated.
(is) appreciated.