விருந்தினர்
சூரா
சூரா
17
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 17, பனீ இஸ்ராயீல் (இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்)
17:34
And (do) not
And (do) not
come near
come near
(the) wealth
(the) wealth
(of) the orphan,
(of) the orphan,
except
except
with what
with what
[it] is
[it] is
best
best
until
until
he reaches
he reaches
his maturity.
his maturity.
And fulfil
And fulfil
the covenant.
the covenant.
Indeed,
Indeed,
the covenant
the covenant
will be
will be
questioned.
questioned.