விருந்தினர்
சூரா
சூரா
17
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 17, பனீ இஸ்ராயீல் (இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்)
17:85
And they ask you
And they ask you
concerning
concerning
the soul.
the soul.
Say,
Say,
"The soul
"The soul
(is) of
(is) of
(the) affair
(the) affair
(of) my Lord.
(of) my Lord.
And not
And not
you have been given
you have been given
of
of
the knowledge
the knowledge
except
except
a little."
a little."