விருந்தினர்
சூரா
சூரா
17
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 17, பனீ இஸ்ராயீல் (இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்)
17:95
Say,
Say,
"If
"If
(there) were
(there) were
in
in
the earth
the earth
Angels
Angels
walking
walking
securely,
securely,
surely We (would) have sent down
surely We (would) have sent down
to them
to them
from
from
the heaven
the heaven
an Angel
an Angel
(as) a Messenger."
(as) a Messenger."