விருந்தினர்
சூரா
சூரா
18
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 18, ஸூரத்துல் கஹ்ஃபு (குகை)
18:5
Not
Not
they have
they have
about it
about it
any
any
knowledge
knowledge
and not
and not
their forefathers.
their forefathers.
Grave (is)
Grave (is)
the word
the word
(that) comes out
(that) comes out
of
of
their mouths.
their mouths.
Not
Not
they say
they say
except
except
a lie.
a lie.