விருந்தினர்
சூரா
சூரா
19
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 19, ஸூரத்து மர்யம் (ஸூரத்து மர்யம்)
19:37
But differed
But differed
the sects
the sects
from among them,
from among them,
from among them,
from among them,
so woe
so woe
to those who
to those who
disbelieve
disbelieve
from
from
(the) witnessing
(the) witnessing
(of) a Day
(of) a Day
great.
great.