விருந்தினர்
சூரா
சூரா
19
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 19, ஸூரத்து மர்யம் (ஸூரத்து மர்யம்)
19:5
And indeed, I
And indeed, I
[I] fear
[I] fear
the successors
the successors
after me,
after me,
after me,
after me,
and is
and is
my wife
my wife
barren.
barren.
So give
So give
[to] me
[to] me
from
from
Yourself
Yourself
an heir
an heir