விருந்தினர்
சூரா
சூரா
21
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 21, ஸூரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்)
21:18
Nay,
Nay,
We hurl
We hurl
the truth
the truth
against
against
[the] falsehood,
[the] falsehood,
and it breaks its head,
and it breaks its head,
behold,
behold,
it (is)
it (is)
vanishing.
vanishing.
And for you
And for you
(is) destruction
(is) destruction
for what
for what
you ascribe.
you ascribe.