விருந்தினர்
சூரா
சூரா
21
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 21, ஸூரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்)
21:25
And not
And not
We sent
We sent
before you
before you
before you
before you
any
any
Messenger
Messenger
but
but
We reveal(ed)
We reveal(ed)
to him
to him
that [He],
that [He],
"(There is) no
"(There is) no
god
god
except
except
Me
Me
so worship Me."
so worship Me."