விருந்தினர்
சூரா
சூரா
21
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 21, ஸூரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்)
21:74
And (to) Lut
And (to) Lut
We gave him
We gave him
judgment
judgment
and knowledge,
and knowledge,
and We saved him
and We saved him
from
from
the town
the town
which
which
was
was
doing
doing
wicked deeds.
wicked deeds.
Indeed, they
Indeed, they
were
were
a people
a people
evil,
evil,
defiantly disobedient.
defiantly disobedient.