விருந்தினர்
சூரா
சூரா
21
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 21, ஸூரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்)
21:97
And has approached
And has approached
the promise
the promise
[the] true
[the] true
then behold,
then behold,
[it]
[it]
(are) staring
(are) staring
(the) eyes
(the) eyes
(of) those who
(of) those who
disbelieved,
disbelieved,
"O woe to us!
"O woe to us!
Verily,
Verily,
we had been
we had been
in
in
heedlessness
heedlessness
of
of
this;
this;
nay,
nay,
we were
we were
wrongdoers."
wrongdoers."