விருந்தினர்
சூரா
சூரா
22
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 22, ஸூரத்துல் ஹஜ் (ஸூரத்துல் ஹஜ்)
22:63
Do not
Do not
you see,
you see,
that
that
Allah
Allah
sends down
sends down
from
from
the sky
the sky
water
water
then becomes
then becomes
the earth
the earth
green?
green?
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
(is) surely Subtle,
(is) surely Subtle,
All-Aware.
All-Aware.