விருந்தினர்
சூரா
சூரா
23
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 23, ஸூரத்துல் முஃமினூன் (விசுவாசிகள்)
23:88
Say,
Say,
Who is (it)
Who is (it)
in Whose Hand(s)
in Whose Hand(s)
(is the) dominion
(is the) dominion
(of) all
(of) all
things,
things,
and He
and He
protects
protects
and no (one)
and no (one)
(can) be protected
(can) be protected
against Him,
against Him,
If
If
you
you
know?"
know?"