விருந்தினர்
சூரா
சூரா
25
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 25, ஸூரத்துல் ஃபுர்ஃகான் (பிரித்தறிவித்தல்)
25:44
Or
Or
do you think
do you think
that
that
most of them
most of them
hear
hear
or
or
understand?
understand?
Not
Not
they
they
(are) except
(are) except
like cattle.
like cattle.
Nay,
Nay,
they
they
(are) more astray
(are) more astray
(from the) way.
(from the) way.