விருந்தினர்
சூரா
சூரா
25
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 25, ஸூரத்துல் ஃபுர்ஃகான் (பிரித்தறிவித்தல்)
25:7
And they say,
And they say,
"Why does
"Why does
this
this
Messenger
Messenger
eat
eat
[the] food
[the] food
and walk
and walk
in
in
the markets?
the markets?
Why not
Why not
is sent down
is sent down
to him
to him
an Angel
an Angel
then he be
then he be
with him
with him
a warner?
a warner?