விருந்தினர்
சூரா
சூரா
27
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 27, ஸூரத்துந் நம்லி (எறும்புகள்)
27:15
And verily,
And verily,
We gave
We gave
Dawood
Dawood
and Sulaiman
and Sulaiman
knowledge,
knowledge,
and they said,
and they said,
"Praise be
"Praise be
to Allah
to Allah
the One Who
the One Who
has favored us
has favored us
over
over
many
many
of
of
His servants
His servants
the believers."
the believers."