விருந்தினர்
சூரா
சூரா
27
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 27, ஸூரத்துந் நம்லி (எறும்புகள்)
27:81
And not
And not
(can) you
(can) you
guide
guide
the blind
the blind
from
from
their error.
their error.
Not
Not
you can cause to hear
you can cause to hear
except
except
(those) who
(those) who
believe
believe
in Our Signs
in Our Signs
so they
so they
(are) Muslims.
(are) Muslims.