விருந்தினர்
சூரா
சூரா
28
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 28, ஸூரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்)
28:4
Indeed,
Indeed,
Firaun
Firaun
exalted himself
exalted himself
in
in
the land
the land
and made
and made
its people
its people
(into) sects,
(into) sects,
oppressing
oppressing
a group
a group
among them,
among them,
slaughtering
slaughtering
their sons
their sons
and letting live
and letting live
their women.
their women.
Indeed, he
Indeed, he
was
was
of
of
the corrupters.
the corrupters.