விருந்தினர்
சூரா
சூரா
28
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 28, ஸூரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்)
28:45
But We
But We
[We] produced
[We] produced
generations
generations
and prolonged
and prolonged
for them
for them
the life.
the life.
And not
And not
you were
you were
a dweller
a dweller
among
among
(the) people
(the) people
(of) Madyan,
(of) Madyan,
reciting
reciting
to them
to them
Our Verses,
Our Verses,
but We
but We
[We] were
[We] were
the Senders.
the Senders.